Presidential Office

Sr. Sergey Soloveychik
21A, Vorontsovskaya street
109147 Moscow
Rusia
Tel: +7 495 912 8415
president[at]eju.net
 
Sra. Yana Dmitrieva
21A, Vorontsovskaya street
109147 Moscow
Rusia
Tel: +7 916 570 2000
Tel: +7 495 912 8415
yana.dmitrieva[at]eju.net
po[at]eju.net
 
Sra. Alena Yurchenko
Vorontsovskaya 21A
109147 Moscow
Rusia
Tel: +7 909 640 3656
Tel: +7 495 912 8415
alena.yurchenko[at]eju.net
po[at]eju.net