Antalya, Turkey 14. to 23. May 2012

EJU OTC - going for gold
Antalya, Turkey