15 March 2014

Kata Tournament

Italy Pordenone, Italy