How do you count 1-10 in Japanese?

Ichi – One

Ni – Two

San – Three

Shi – Four

Go – Five

Roku – Six

Shichi – Seven

Hachi – Eight

Kyuu – Nine

Juu – Ten