Mr. Csaba Simon

Assistant to President

Mr. Csaba Simon
Ms. Kinga Szádeczky-Kardoss

Assistant to President

Ms. Kinga Szádeczky-Kardoss
Ms. Fanni Toth

Assistant to President

Ms. Fanni Toth
Mr. Csaba Szabó

Assistant to President

Mr. Csaba Szabó
Ms. Denisa Deliu

Education Assistant to President

Ms. Denisa Deliu
Dr. Zoltán Jernei

Senior Financial Advisor

Dr. Zoltán Jernei